Algemene voorwaarden

Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden van House of Calm, gevestigd in Litsarda 73008, Chania, Griekenland.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens House of Calm. Afwijking hiervan is alleen mogelijk via uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst. Je kan alleen diensten afnemen van House of Calm als je akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden van House of Calm.

Prijzen

Alle prijzen die House of Calm hanteert zijn in euro’s en inclusief btw, tenzij anders vermeld. Voor de prijzen die op de website staan en genoemd worden in de nieuwsbrief en via Instagram, geldt dat House of Calm streeft naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typfouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met House of Calm te mogen claimen of te veronderstellen.

Alle prijzen die House of Calm hanteert kunnen te allen tijde gewijzigd worden. Wel is het zo dat het tarief dat geldt wanneer je een abonnement afsluit, blijft gelden tot aan opzegging of het stoppen van de diensten van House of Calm. Zeg je op en meld je jezelf op een later moment opnieuw aan, dan geldt het tarief wat op dat moment geldt.

Lidmaatschap gaat in per het moment van betaling.

Overeenkomst

De overeenkomst tussen House of Calm en de klant wordt aangegaan voor de duur van ten minste twee maanden of voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend, middels automatische incasso doorgezet voor eenzelfde. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de overeenkomst voor verlenging stop te zetten.

Intellectueel eigendom

Al het beschikbare materiaal van House of Calm is te downloaden en mag voor altijd gebruikt worden, maar enkel voor persoonlijk gebruik. Met het eindigen van het lidmaatschap stopt ook de toegang tot de portal en daarmee de toegang tot de documenten indien de klant die nog niet zelf had gedownload. House of Calm behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen­recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van House of Calm (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

Tekortkomingen

In het geval van een tekortkoming of klacht dient de klant House of Calm zo snel mogelijk op de hoogte hiervan te stellen. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat House of Calm in staat is hierop adequaat te reageren. Zowel House of Calm als de klant houden een onderling begrip erop na als het aankomt op situaties die voortkomen uit overmacht, zoals in het geval van extreem slechte weersomstandigheden, elektriciteits-, internet- en computerstoringen, overheidsmaatregelen en andere onvoorziene omstandigheden die mogelijk een gevolg kunnen hebben voor de levering van de diensten. Zowel House of Calm als de klant spreken af om dan in alle redelijkheid tot een nieuwe uitvoering te komen. House of Calm behoudt het recht om te allen tijde een online meeting te verplaatsen naar een ander moment.

Aansprakelijkheid

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. House of Calm behoudt het recht om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. House of Calm aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen. Ook is House of Calm niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen of schade, van welke aard ook, voortkomend uit onder meer opdrachten, onjuiste informatie, onjuist opgevolgde adviezen en/of andere activiteiten voortvloeiend uit de aangeboden diensten.

House of Calm kan te allen tijde deze algemene voorwaarden wijzigen of aanvullen. Grote inhoudelijke wijzigingen zal House of Calm zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Versie: 28 februari 2021

Bekijk hier de privacyverklaring.